คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชค.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2128-1003วงจรไฟฟ้า 1-3-24
2128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
2128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1-3-24
2128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ 1-2-23
2901-1006เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1-2-23
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  15-20-22 35

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
น.ส.ศันสนีย์ น.ส.ศันสนีย์
//------------- 21282002 -------------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21001006 -------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
นายทวีทรัพย์
//------------- 21282001 -------------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
//--------- 20001101 ---------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.ศันสนีย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21281003 ------------------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
โฮมรูม
//------------- 21281004 -------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายทวีทรัพย์
//------------- 20001301 -------------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
นายประวิทย์
//--------- 29011006 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ