คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชค.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายเปรมปรีดี อินตะนัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2128-2114พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 1-2-23
2128-2116การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2128-2124ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 1-3-24
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  13-23-21 36
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21282009 ---------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
นายชวินทร์ นายชวินทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21282114 ---------//
นายชวินทร์ พลหาญ
นายชวินทร์ นายชินาธิป
//------------- 21282124 -------------//
นายกัณหา อุทธิเสน
นายกัณหา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
กิจกรรม
กิจกรรม
นายเปรมปรีดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001302 ---------//
นายชินาธิป พิมศร
น.ส.เยาวภา
โฮมรูม
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------------------------- 21001003 ---------------------------//
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ............................
      (นายชวินทร์  พลหาญ)
    หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ