คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชค.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2128-1003วงจรไฟฟ้า 1-3-24
2128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1-3-24
2128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ 1-2-23
2901-1006เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1-2-23
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  15-20-22 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001006 ------------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
//------------- 29011006 -------------//
นายนที จันทร์เทียม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 20001301 -------------//
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
//--------- 20001101 ---------//
น.ส.ศุทธ์หทัย หารไชย
//--------- 20001201 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21281003 ------------------//
นายมรุต นามบุญ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21281004 ---------//
นายมรุต นามบุญ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011001 ---------//
นายนที จันทร์เทียม
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
โฮมรูม
//--------- 21281004 ---------//
นายมรุต นามบุญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21282001 ------------------//
นายมรุต นามบุญ
//------------- 21282002 -------------//
นายมรุต นามบุญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.................................
(นายชวินทร์  พลหาญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ