คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชค.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายชวินทร์ พลหาญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2128-1005วงจรพัลส์และดิจิตอล 1-3-24
2128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์ 1-3-24
2128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-2-23
2128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2128-2008พื้นฐานการจัดการข้อมูล 1-2-23
2128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์ 0-4-24
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  9-26-19 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21281005 ------------------//
นายมรุต นามบุญ
นายนที
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21281001 ------------------//
นายชวินทร์ พลหาญ
//------------------ 21282101 ------------------//
นายชวินทร์ พลหาญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21282010 ---------//
นายนที จันทร์เทียม
//--------- 21282008 ---------//
นายสุนัน บุญมานันท์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายนที นายสุนัน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21282003 ------------------//
นายมรุต นามบุญ
โฮมรูม
//------------- 21282012 -------------//
นายนที จันทร์เทียม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001203 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 20001501 ---------//
นายสกล หุ่นงาม
//------------- 20011003 -------------//
น.ส.ภัทรภร ทองใบ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.................................
(นายชวินทร์  พลหาญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ