คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชค.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2128-2004ไมโครคอนโทรเลอร์ 1-3-24
2128-2006การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2128-2109พื้นฐานการสร้างงานกราฟิกและเอนิเมชั่น 1-2-23
2128-2111โปรแกรมเชิงวัตถุ 1 1-2-23
2122-8501โครงการ *-*-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2128-2120โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
 รวม  7-21-19 32
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21282004 -------------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
นายเปรมปรีดี
//------------- 21282006 -------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
นายทวีทรัพย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 20011004 -------------//
นายถาวร นาคกระโทก
//--------- 20001204 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
//--------- 20001601 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21282111 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
น.ส.ศันสนีย์ น.ส.พิมพ์พัชชา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21282120 -------------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
นายเปรมปรีดี
โฮมรูม
น.ส.ศันสนีย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21228501 ------------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
//--------- 21282109 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ............................
      (นายชวินทร์  พลหาญ)
    หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ