คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชส.14
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษาน.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2106-2009งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 0-6-26
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2106-2102งานปูนตกแต่งผิว 0-6-26
2106-2113คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับช่างก่อสร้าง 2-0-22
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  12-22-20 34
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมนวรรธณ์
//------------- 21062009 -------------//
นายลือชัย จงมีเสร็จ
//------------- 21062009 -------------//
นายลือชัย จงมีเสร็จ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไพทูรย์
//------------- 21062102 -------------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
//------------- 21062102 -------------//
นายราชวัตร นาจำปา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพรชัย นายมนวรรธณ์
//--------- 20001302 ---------//
นายไสว โทนะพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส. กณิกนันต์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21062113 ---------//
นายอภิชัย มีศิลป์
//--------- 20011004 ---------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
โฮมรูม
//--------- 20012001 ---------//
น.ส. กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไสว นายถาวร
//--------- 20001101 ---------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
นายมนวรรธณ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...........................
      (นายนิกร  จันทร์เทศ)
      หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ