คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชส.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายพิสิทธิ์ พานิชย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2106-1005การสำรวจงานก่อสร้าง 1 1-3-24
2106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 1 2-0-22
2106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 1-9-410
2106-2002อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2-3-35
2106-2105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  12-23-20 35

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21062002 ---------//
นายฉัตรชัย นางวงศ์
นายฉัตรชัย
//--------- 21062002 ---------//
นายฉัตรชัย นางวงศ์
//--------- 20001501 ---------//
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
//--------- 21061006 ---------//
นายฉัตรชัย นางวงศ์
นายไพทูรย์
//------------- 21062001 -------------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายราชวัตร
//------------- 21062105 -------------//
นายราชวัตร นาจำปา
กิจกรรม
กิจกรรม
นายราชวัตร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001203 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
นายวุฒินันท์ นายราชวัตร
โฮมรูม
//------------- 21061005 -------------//
นายราชวัตร นาจำปา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21062001 ------------------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
//--------- 21062001 ---------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายนิกร จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ