คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชส.33
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษาน.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2106-1004ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2-0-22
2106-2004ประมาณราคางานโครงสร้าง 1-2-23
2106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง 2 1-3-24
2106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2106-2103งานระบบท่อและสุขภัณฑ์ 1-3-24
2106-2106คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง 1-2-23
2100-1304กฎหมายก่อสร้าง 2-0-22
2106-2115เทคนิคคอนกรีต 2-0-22
2106-8501โครงการ *-*-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  13-15-22 32
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21068501 ---------//
นายนิกร จันทร์เทศ
//--------- 21062008 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
//--------- 21062008 ---------//
นายราชวัตร นาจำปา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21068501 ---------//
นายนิกร จันทร์เทศ
//--------- 21001304 ---------//
นายลือชัย จงมีเสร็จ
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายราชวัตร
//------------- 21062007 -------------//
นายราชวัตร นาจำปา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21061004 ---------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ไพรวัลย์
//------------- 21062103 -------------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
โฮมรูม
//--------- 21062115 ---------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21062004 -------------//
นายนิกร จันทร์เทศ
//------------- 21062106 -------------//
นายอภิชัย มีศิลป์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...........................
      (นายนิกร  จันทร์เทศ)
      หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ