คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชธ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษาน.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24
2121-2101งานไม้ 0-6-26
2121-2102งานปูน 0-6-26
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  11-23-19 34

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21211002 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//--------- 20001101 ---------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
//--------- 20001501 ---------//
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
//------------- 20001301 -------------//
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212101 ------------------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21212101 ---------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212102 ------------------//
นายสถิร มิ่งขวัญ
โฮมรูม
//--------- 21212102 ---------//
นายสถิร มิ่งขวัญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
//--------- 20001601 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
//------------- 20012001 -------------//
น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ