คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชธ.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายวีระยุทธ์ กิ่งวิชิต
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2121-1003วัสดุก่อสร้าง 2-0-22
2121-1004การสำรวจเบื้องต้น 1-3-24
2121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง 1-3-24
2121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น 2-0-22
2121-2103เครื่องจักรกลงานไม้ 0-6-26
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  17-14-21 31
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21212008 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//--------- 21211005 ---------//
นายสถิร มิ่งขวัญ
//--------- 21211003 ---------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212006 ------------------//
นายพงศธร จันทร์แจ้ง
//--------- 20011001 ---------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
น.ส.เยาวภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21211004 ------------------//
นายสถิร มิ่งขวัญ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212103 ------------------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
โฮมรูม
//--------- 21212103 ---------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
นายอัตตะพงษ์ นายพรชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...........................
(นายสถิร  มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ