คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชธ.14
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2001-2002คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24
2121-2101งานไม้ 0-6-26
2121-2102งานปูน 0-6-26
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  11-23-19 34
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21211002 ------------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
//--------- 20001403 ---------//
น.ส.จริยาพร กระสังข์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212102 ------------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
//--------- 21212102 ---------//
นายชาติชาย ทองพีระ
นายชินาธิป
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212101 ------------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21212101 ---------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001501 ---------//
นายสกล หุ่นงาม
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
น.ส.วิภาวี
โฮมรูม
//--------- 20012002 ---------//
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001601 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
//--------- 20001101 ---------//
นางนาตยา พิมสอน
//--------- 20001301 ---------//
นายชินาธิป พิมศร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน..............................
(นายสถิร  มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ