คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชธ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายชาติชาย ทองพีระ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2121-2106งานโยธา 0-6-26
2121-2007การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1 1-3-24
2121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22
2121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22
2121-2002การสำรวจเส้นทาง 1-3-24
2121-2004การประมาณราคางานโยธา 1-3-24
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2100-1304กฎหมายก่อสร้าง 2-0-22
2121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  11-24-19 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212002 ------------------//
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต
//--------- 21001304 ---------//
นายชาติชาย ทองพีระ
//--------- 21212012 ---------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21212010 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
นายถาวร
//------------------ 21212004 ------------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011004 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212113 ------------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
โฮมรูม
//------------------ 21212007 ------------------//
นายพงศธร จันทร์แจ้ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212106 ------------------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
//--------- 21212106 ---------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...........................
(นายสถิร  มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ