คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชธ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายชาติชาย ทองพีระ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22
2121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
2121-2003การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24
2121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้ 0-6-26
2121-2105การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 0-6-26
2121-2111การทำหุ่นจำลอง 1-3-24
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา 2-0-22
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  9-25-17 34
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212003 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//--------- 21212115 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
//--------- 21212105 ---------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสันติรักษ์
//------------- 21212001 -------------//
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต
//------------------ 21212105 ------------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001203 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 21212111 ------------------//
นายพงศธร จันทร์แจ้ง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011002 ---------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212104 ------------------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
//--------- 21212104 ---------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
//--------- 21211001 ---------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน..............................
(นายสถิร  มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ