คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชธ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายสถิร มิ่งขวัญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2 1-3-24
2121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22
2121-2005การสำรวจและงานระดับ 1-3-24
2121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22
2121-2110ท่อและสุขภัณฑ์ 1-3-24
2106-8501โครงการ *-*-44
2121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
2121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
2121-2119งานสุขาภิบาล 1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  12-19-22 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212119 ------------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
//------------------ 21212112 ------------------//
นายพงศธร จันทร์แจ้ง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21068501 ------------------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
//------------------ 21212110 ------------------//
น.ส.ณัฐนันท์ พิลาโสภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปิยรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 21211006 ------------------//
นายพงศธร จันทร์แจ้ง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 20001302 -------------//
นายไสว โทนะพันธ์
นายปิยรัตน์
โฮมรูม
//--------- 21212011 ---------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212005 ------------------//
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต
//--------- 21212009 ---------//
นายพงศธร จันทร์แจ้ง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...........................
(นายสถิร  มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ