คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชถ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24
2100-1303ศิลปะและภาพร่าง 1-3-24
2108-1002วัสดุก่อสร้าง 1 2-0-22
2108-1004ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม 2-0-22
2108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 2-3-35
2108-2116เทคนิคก่อสร้าง 1 2-0-22
2108-2120ระบบสุขาภิบาลอาคาร 2-0-22
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  18-15-23 33
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21081004 ---------//
นายพิชยกรณ์ คันศร
//--------- 21082008 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
//------------- 21082008 -------------//
นายพิชยกรณ์ คันศร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพิชยกรณ์
//------------- 21001303 -------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
นายวรพจน์
//--------- 20012001 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพิชยกรณ์
//------------- 21001301 -------------//
นายพิชยกรณ์ คันศร
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
//--------- 20001501 ---------//
นายสกล หุ่นงาม
โฮมรูม
//--------- 21082120 ---------//
นายไชยา บุตรวงศ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 20001301 -------------//
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
//--------- 21081002 ---------//
นายพิชยกรณ์ คันศร
//--------- 21082116 ---------//
นายพิชยกรณ์ คันศร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...............................
(นายวรวิทย์  โสตะวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ