คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชถ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษาน.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2108-1001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
2108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 1 0-6-26
2108-2112การเขียนภาพร่าง 0-4-24
2108-2102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น 1-2-23
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  10-21-18 31
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
นายวรพจน์
//--------- 21082102 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พิมพ์พัชชา
//--------- 20011003 ---------//
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
//------------------ 21082112 ------------------//
นายวรวิทย์ โสตะวงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวรพจน์
//------------- 21081001 -------------//
นายพิชยกรณ์ คันศร
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21082004 ------------------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
โฮมรูม
//--------- 21082004 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
นายถาวร นางวิไลลักษณ์
//------------- 20001302 -------------//
นายชินาธิป พิมศร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายวรวิทย์  โสตะวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ