คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชถ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24
2100-1303ศิลปะและภาพร่าง 1-3-24
2108-1002วัสดุก่อสร้าง 1 2-0-22
2108-1004ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม 2-0-22
2108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 2-3-35
2108-2116เทคนิคก่อสร้าง 1 2-0-22
2108-2120ระบบสุขาภิบาลอาคาร 2-0-22
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  18-15-23 33

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21081004 ---------//
นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
//--------- 21082008 ---------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
//------------- 21082008 -------------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอาทิตย์
//------------- 21001303 -------------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
//------------- 20012001 -------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไชยา
//------------- 21001301 -------------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001301 ---------//
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
โฮมรูม
//--------- 21082120 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21082116 ---------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
นางวิไลลักษณ์
//--------- 21081002 ---------//
นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
//--------- 20001501 ---------//
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ