คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชถ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษาน.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 2 0-6-26
2108-2009การทำหุ่นจำลอง 1-3-24
2108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 2-3-35
2108-2113สถาปัตยกรรมไทย 1-3-24
2108-2115กฎหมายอาคาร 2-0-22
2108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1-3-24
2108-2108วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 2-0-22
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  14-22-21 36

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21082115 ---------//
นายไชยา บุตรวงศ์
//--------- 21082005 ---------//
นายไชยา บุตรวงศ์
//------------------ 21082005 ------------------//
นายไชยา บุตรวงศ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไชยา
//------------- 21082009 -------------//
นายไชยา บุตรวงศ์
//--------- 21082108 ---------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวุฒินันท์
//--------- 20001203 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอาทิตย์
//------------- 21082106 -------------//
นายไชยา บุตรวงศ์
โฮมรูม
//--------- 20011001 ---------//
นายไชยา บุตรวงศ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21082001 ---------//
นายไชยา บุตรวงศ์
//------------- 21082001 -------------//
นายไชยา บุตรวงศ์
นายคมกฤษณ์
//------------- 21082113 -------------//
นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ