คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชถ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายพิชยกรณ์ คันศร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 2 0-6-26
2108-2009การทำหุ่นจำลอง 1-3-24
2108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 2-3-35
2108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1-3-24
2108-2113สถาปัตยกรรมไทย 1-3-24
2108-2107วัสดุก่อสร้าง 2 2-0-22
2108-2115กฎหมายอาคาร 2-0-22
2108-2108วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 2-0-22
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  14-22-21 36
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21082115 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
//--------- 21082005 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
//------------------ 21082005 ------------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไชยา
//------------- 21082009 -------------//
นายวรวิทย์ โสตะวงศ์
//--------- 21082108 ---------//
นายพิชยกรณ์ คันศร
//--------- 21082107 ---------//
นายพิชยกรณ์ คันศร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001203 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
น.ส.ศุทธ์หทัย
นายไชยา
กิจกรรม
กิจกรรม
นายไชยา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไชยา
//------------- 21082106 -------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21082001 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
//--------- 21082001 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
นายเกรียงศักดิ์ นายวรพจน์
//------------- 21082113 -------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...............................
(นายวรวิทย์  โสตะวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ