คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชถ.23
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายไชยา บุตรวงศ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2108-1005การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
2108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 2-3-35
2108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 3 0-6-26
2108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26
2108-2118กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24
2108-2117เทคนิคก่อสร้าง 2 2-0-22
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  13-29-23 42
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเกรียงศักดิ์
//------------- 21082002 -------------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
นายเกรียงศักดิ์
//--------- 21082118 ---------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวรวิทย์
//------------- 21082104 -------------//
นายวรวิทย์ โสตะวงศ์
น.ส.ไพรวัลย์
//------------- 21081005 -------------//
น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
นายเมธาวุฒิ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21082006 ------------------//
นายวรวิทย์ โสตะวงศ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 21082006 ---------//
นายวรวิทย์ โสตะวงศ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011004 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
โฮมรูม
นายพงษ์เพชร
//--------- 20001101 ---------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21082117 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
//--------- 21082007 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
//------------------ 21082007 ------------------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
นายเมธาวุฒิ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายวรวิทย์  โสตะวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ