คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชถ.23
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2108-1005การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
2108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 2-3-35
2108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 3 0-6-26
2108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26
2108-2118กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24
2108-2117เทคนิคก่อสร้าง 2 2-0-22
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  11-29-21 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ....................................
(นายคมกฤษณ์  ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ