คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชถ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายวรพจน์ ศรีเมือง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
2108-1003พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร 2-0-22
2108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 2-3-35
2108-8501โครงการ *-*-44
2108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 0-6-26
2108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-2-23
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 4 0-6-26
2108-2105การออกเขียนแบบสถาปัตยกรรมภานใน 2 1-3-24
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  9-22-20 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพิชยกรณ์
//------------- 21082105 -------------//
นายวรวิทย์ โสตะวงศ์
น.ส.พิมพ์พัชชา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21082003 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
//--------- 21082003 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
นายเกรียงศักดิ์
//------------------ 21088501 ------------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21081003 ---------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
//--------- 20001403 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21082103 ------------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
โฮมรูม
//--------- 21082103 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไชยา
//--------- 21082010 ---------//
นายไชยา บุตรวงศ์
นายพิชยกรณ์
//---------------------- 21082101 ----------------------//
นายพิชยกรณ์ คันศร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายวรวิทย์  โสตะวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ