คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พบ.11
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานางปิยวรรณ ชวลิต
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2200-1005การขายเบื้องต้น 2 1-2-23
2200-1003การบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-23
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2-0-12
2200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-23
2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  14-10-17 24
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
//------------- 22001007 -------------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
//--------- 22001003 ---------//
นางธิดาวรรณ สรรพศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22001005 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
น.ส.เยาวภา
นางธิดาวรรณ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20009206 ---------//
น.ส.Yang Zhi
นายมนวรรธณ์ น.ส.ณัฐกฤตา
โฮมรูม
น.ส.พิมพ์พัชชา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22001001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
//--------- 20001303 ---------//
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.............................
      (นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
       หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ