คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม พบ.21
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานางผาณิตา สีหนาท
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22
2201-2001การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า 2-2-34
2201-2004การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น 2-2-34
2201-2005ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี 3-0-33
2201-2107การบัญชีตั๋วเงิน 3-0-33
2201-2108การบัญชีสินค้า 3-0-33
2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23
2200-1008กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  20-10-24 30
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012005 ---------//
นางปิยวรรณ ชวลิต
นายศรายุฏต์
//------------- 22042108 -------------//
น.ส. กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001501 ---------//
นายสกล หุ่นงาม
//--------- 22001008 ---------//
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
นางปิยวรรณ
//--------- 22012004 ---------//
นางธิดาวรรณ สรรพศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012107 ---------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
//--------- 22012001 ---------//
นางผาณิตา สีหนาท
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22001001 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//--------- 20001203 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012004 ---------//
นางธิดาวรรณ สรรพศรี
//--------- 22012001 ---------//
นางผาณิตา สีหนาท
//------------- 22012108 -------------//
น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน..................................
(นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ