คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม พบ.22
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2201-2001การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า 2-2-34
2201-2004การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น 2-2-34
2201-2005ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี 3-0-33
2201-2107การบัญชีตั๋วเงิน 3-0-33
2201-2108การบัญชีสินค้า 3-0-33
2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23
2200-1008กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  19-12-24 31
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012108 ---------//
น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์
//--------- 22012004 ---------//
นางธิดาวรรณ สรรพศรี
//------------- 20012001 -------------//
นางกาญจนา ถามุลเลศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22042108 -------------//
น.ส. กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012005 ---------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012001 ---------//
น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์
น.ส.ยุพาภรณ์ น.ส.เพชรรัตน์
โฮมรูม
//--------- 22012004 ---------//
นางธิดาวรรณ สรรพศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012001 ---------//
น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์
//------------- 22012107 -------------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ