คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม พบ.22
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วน 2-2-34
2201-2006ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี 3-0-33
2201-2101การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว 3-0-33
2201-2103การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 2-2-34
2201-2104การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 2-2-34
2203-2005พิมพ์ประยุกต์ 1-4-35
2203-2009การพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-23
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  16-12-20 28
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012002 ---------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
//--------- 22012103 ---------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012101 ---------//
น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์
//--------- 22012103 ---------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
//------------- 22032005 -------------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012006 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
//--------- 22032005 ---------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชัยภูมิ
//--------- 22012104 ---------//
นางธิดาวรรณ สรรพศรี
โฮมรูม
//--------- 22012002 ---------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เพชรรัตน์
//------------- 22032009 -------------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
//--------- 22012104 ---------//
นางธิดาวรรณ สรรพศรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.............................
      (นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
       หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ