คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม พบ.33
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2201-2003การบัญชีบริษัทจำกัด 2-2-34
2201-2007การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 2-2-34
2201-2008กระบวนการจัดทำบัญชี 1-4-35
2201-2102การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย 2-2-34
2201-2105การบัญชีกิจการพิเศษ 3-0-33
2201-8501 โครงการ *-*-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
 รวม  12-14-22 30
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.กมลีรัตน์
//--------- 22018501 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
//--------- 22012102 ---------//
นางผาณิตา สีหนาท
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012008 ---------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
//--------- 22012007 ---------//
น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์
//--------- 22012003 ---------//
นางธิดาวรรณ สรรพศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
นายศรายุฏต์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 22018501 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012008 ---------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012003 ---------//
นางธิดาวรรณ สรรพศรี
//--------- 22012105 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
//--------- 22012102 ---------//
นางผาณิตา สีหนาท
//--------- 22012007 ---------//
น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.............................
      (นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
       หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ