คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม พบ.33
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วน 2-2-34
2201-2006ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี 3-0-33
2201-2101การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว 3-0-33
2201-2103การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 2-2-34
2201-2104การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 2-2-34
2203-2005พิมพ์ประยุกต์ 1-4-35
2203-2009การพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-23
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
 รวม  17-12-21 29

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012103 ---------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
//--------- 22012104 ---------//
นางผาณิตา สีหนาท
//--------- 22032005 ---------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
น.ส.พิมพ์พัชชา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012006 ---------//
นางปิยวรรณ ชวลิต
//--------- 22012002 ---------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
//--------- 22012103 ---------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012104 ---------//
นางผาณิตา สีหนาท
นางกฤษณา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22012002 ---------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
นางกฤษณา
โฮมรูม
//--------- 22032009 ---------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางปิยวรรณ
//--------- 22012101 ---------//
นางผาณิตา สีหนาท
นางผาณิตา
//--------- 22032005 ---------//
นางกฤษณา จันทร์เทศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ