คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พข.11
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การขาย
ที่ปรึกษาน.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23
2200-1004การขายเบื้องต้น 1 2-0-22
2200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-23
2202-2004การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2-2-34
2202-2008การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 2-2-34
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  17-10-21 27

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22022008 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22001002 -------------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
น.ส.ณัฐกฤตา
//--------- 22022004 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001501 ---------//
นายสกล หุ่นงาม
น.ส.พิมพ์พัชชา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001101 ---------//
น.ส.เยาวภา เจริญทรัพย์
//--------- 20011001 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
โฮมรูม
//--------- 22022008 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22001004 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
//--------- 22022004 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//--------- 22001006 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางลลิดา โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ