คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พข.11
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การขาย
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23
2200-1004การขายเบื้องต้น 1 2-0-22
2200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-23
2202-2004การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2-2-34
2202-2008การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 2-2-34
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  17-10-21 27
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วลีรัตน์
//--------- 22022004 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
น.ส.อรณิชา
//--------- 22001002 ---------//
นางผาณิตา สีหนาท
นางประจักษ์ศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22001006 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
นางเพ็ญศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001101 ---------//
นางนาตยา พิมสอน
น.ส.อรณิชา นายวงศ์สถิตย์
กิจกรรม
กิจกรรม
นางผาณิตา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011001 ---------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
นางเพ็ญศรี
โฮมรูม
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001501 ---------//
นายสรรเพชญ ขุนธิวงศ์
//------------- 22022008 -------------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.............................
(นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ