คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พข.11
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การขาย
ที่ปรึกษานางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2200-1003การบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-23
2200-1005การขายเบื้องต้น 2 1-2-23
2200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-23
2202-2001ศิลปการขาย 2-2-34
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2-0-12
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  14-12-18 26
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22001005 ---------//
น.ส.สรัญญา โคตรพันธ์
//--------- 22022001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
//--------- 22022001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
น.ส.พิมพ์พัชชา น.ส.เยาวภา น.ส.สรัญญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22001003 -------------//
น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
//--------- 20009206 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22001007 -------------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
//------------- 20012001 -------------//
น.ส. กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..........................
      (นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
      หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ