คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม พข.21
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การขาย
ที่ปรึกษานางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22
2202-2005การโฆษณา 1-4-35
2202-2006การส่งเสริมการขาย 2-2-34
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2202-9001การประชาสัมพันธ์ 1-2-23
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  11-16-18 27

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22022006 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
นายอัตตะพงษ์
//--------- 22022005 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
นายมนวรรธณ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22029001 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
น.ส.ณัฐกฤตา น.ส.อรณิชา
//--------- 22001001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011003 ---------//
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 20001301 -------------//
น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
น.ส.อรณิชา
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22022006 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//--------- 22022005 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
น.ส.วลีรัตน์
//--------- 20001203 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางลลิดา โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ