คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม พข.21
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การขาย
ที่ปรึกษาน.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
2000-1406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2202-2007การจัดแสดงสินค้า 1-4-35
2202-2102การขายตรง 2-2-34
2202-2103การค้าปลีกและการค้าส่ง 2-2-34
2202-2104การบรรจุภัณฑ์ 1-2-23
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  10-20-19 30
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001601 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
//--------- 22022007 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
//--------- 20001303 ---------//
นายไสว โทนะพันธ์
//--------- 22022103 ---------//
น.ส.สรัญญา โคตรพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายถาวร นายไสว
//--------- 22022104 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
//------------- 22022007 -------------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
นางลลิดา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 22022103 ---------//
น.ส.สรัญญา โคตรพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22022102 ------------------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
โฮมรูม
//--------- 20011004 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001406 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..........................
      (นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
      หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ