คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม พข.21
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การขาย
ที่ปรึกษาน.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22
2202-2005การโฆษณา 1-4-35
2202-2006การส่งเสริมการขาย 2-2-34
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2202-9001การประชาสัมพันธ์ 1-2-23
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  11-16-18 27
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 20001301 -------------//
นายไสว โทนะพันธ์
นายถาวร
//--------- 22022005 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22022006 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//------------- 22022005 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001203 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
//--------- 22029001 ---------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
กิจกรรม
กิจกรรม
นางประจักษ์ศรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011003 ---------//
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
โฮมรูม
//--------- 22001001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมนวรรธณ์
//--------- 22022006 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.............................
(นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ