คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม พข.31
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน การขาย
ที่ปรึกษานางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2202-2002การหาข้อมูลทางการตลาด 2-2-34
2202-2101การจัดซื้อเบื้องต้น 2-0-22
2202-9002การตลาดเชิงจริยธรรม 2-0-22
2202-2108การขายประกันชีวิต 1-2-23
2202-8501โครงการ *-*-44
2202-9005การรวมกลุ่มทางการค้า 3-0-33
2202-9004สถานการณ์ทางการตลาด 3-0-33
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  14-8-21 26
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22022101 ---------//
น.ส.สรัญญา โคตรพันธ์
//--------- 22022002 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
น.ส.ณัฐกฤตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22029002 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
//--------- 22022002 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอัตตะพงษ์
//--------- 20011004 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
น.ส.วลีรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22022108 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.อรณิชา
//------------- 22029004 -------------//
น.ส.สรัญญา โคตรพันธ์
//--------- 22029005 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
//------------- 22028501 -------------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..........................
      (นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
      หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ