คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พค.12
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2200-1004การขายเบื้องต้น 1 2-0-22
2200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-23
2204-2103โปรแกรมตารางคำนวณ 2-2-34
2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2-0-12
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  14-14-19 28
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001601 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
//--------- 20001101 ---------//
นางนาตยา พิมสอน
//--------- 22001004 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20009206 ---------//
น.ส.Yang Zhi
//--------- 20001301 ---------//
นายชินาธิป พิมศร
//------------- 20012001 -------------//
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22042108 -------------//
น.ส. กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22001006 -------------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
นายชินาธิป
โฮมรูม
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.ภัทรธิตา เทพแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042103 ------------------//
นางกาญจนา ถามุลเลศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.................................
(นายพัฒนพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ