คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พค.13
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2200-1004การขายเบื้องต้น 1 2-0-22
2200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-23
2204-2103โปรแกรมตารางคำนวณ 2-2-34
2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  12-14-18 26

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22042108 ---------//
น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
//--------- 20001101 ---------//
นายวุฒินันท์ บุสภาค
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
น.ส.กณิกนันต์
//--------- 20001301 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22001006 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
น.ส.อัจฉราวดี น.ส.วิภาวี
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.วลีรัตน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001601 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
//--------- 22042103 ---------//
นางกาญจนา ถามุลเลศ
โฮมรูม
//--------- 20012001 ---------//
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22001004 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
//--------- 22042103 ---------//
นางกาญจนา ถามุลเลศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ