คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พค.13
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23
2200-1005การขายเบื้องต้น 2 1-2-23
2200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-23
2204-2001คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1-2-23
2204-2106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2-2-34
2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  14-14-20 28
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001501 ---------//
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
น.ส.เยาวภา น.ส.ณัฐกฤตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22042001 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
//--------- 22001005 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
//--------- 20001202 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22042101 ---------//
น.ส. กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
น.ส.วลีรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.ปัทมพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22042106 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
//--------- 22001007 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส. กณิกนันต์
//------------- 22001002 -------------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
//--------- 22042106 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


             ลงชื่อ.....................................
                   (นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
                    หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ