คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม พค.13
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23
2200-1005การขายเบื้องต้น 2 1-2-23
2200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-23
2204-2001คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1-2-23
2204-2106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2-2-34
2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22
 รวม  16-14-22 30

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22042001 -------------//
นางกาญจนา ถามุลเลศ
//------------- 22001002 -------------//
นายศรายุฏต์ อมตะไพบูลย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.อรณิชา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 22001005 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22042106 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
//--------- 22001001 ---------//
น.ส.สุรีย์พร หาญนึก
โฮมรูม
//------------- 22001007 -------------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22042106 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
//------------- 22042101 -------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ