คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม พค.23
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษานายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22
2200-1003การบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-23
2204-2002ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2-2-34
2204-2005คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2-2-34
2204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2-2-34
2308-2007กราฟิกแอนิเมชั่น 1-4-35
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  14-16-21 30
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พิมพ์พัชชา
//--------- 23082007 ---------//
นางวราดา ขันตี
//------------- 23082007 -------------//
นางวราดา ขันตี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001203 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
//--------- 22001003 ---------//
น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์
//--------- 22042002 ---------//
นายคำพา ขันตี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042008 ------------------//
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพรชัย น.ส.เพชรรัตน์
//--------- 20011001 ---------//
นางกาญจนา ถามุลเลศ
โฮมรูม
//--------- 22042002 ---------//
นายคำพา ขันตี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042005 ------------------//
นายอภิชาติ โยธี
//--------- 22001001 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.................................
(นายพัฒนพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ