คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม พค.23
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22
2200-1003การบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-23
2204-2002ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2-2-34
2204-2005คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2-2-34
2204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2-2-34
2308-2007กราฟิกแอนิเมชั่น 1-4-35
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  16-16-23 32

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042002 ------------------//
นายคำพา ขันตี
นายอัตตะพงษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042008 ------------------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
//--------- 22001003 ---------//
นางผาณิตา สีหนาท
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายณัฐวุฒิ นายณัฐวุฒิ นายสกล นางผาณิตา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20001203 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22001001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
//--------- 20011001 ---------//
น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
โฮมรูม
//------------- 23082007 -------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042005 ------------------//
นายคำพา ขันตี
//--------- 20011002 ---------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ