คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม พค.23
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2204-2006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
2204-2007การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 2-2-34
2204-2009การสร้างเว็บไซต์ 2-2-34
2204-2004คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-23
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2200-1008กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  11-16-18 27
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
//--------- 20011004 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
//--------- 22001008 ---------//
นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22042004 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 22042006 ---------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
นายณัทพงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22042101 -------------//
นางกาญจนา ถามุลเลศ
นายอัตตะพงษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 22042006 ---------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042007 ------------------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042009 ------------------//
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


             ลงชื่อ.....................................
                   (นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
                    หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ