คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม พค.32
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2204-2007การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 2-2-34
2204-2009การสร้างเว็บไซต์ 2-2-34
2204-2004คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-23
2200-1008กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
2204-2003เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
2204-2105โปรแกรมกราฟฟิก 2-2-34
2204-2006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
2204-2109โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 1-2-23
 รวม  13-18-21 31
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22042004 -------------//
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042007 ------------------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
น.ส.พิมพ์พัชชา
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042006 ------------------//
นายอภิชาติ โยธี
กิจกรรม
กิจกรรม
นายคำพา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22042109 ---------//
นายคำพา ขันตี
//--------- 22042009 ---------//
นางปริษา ปั้นดี
โฮมรูม
//--------- 22042009 ---------//
นางปริษา ปั้นดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042105 ------------------//
นางวราดา ขันตี
//------------- 22042003 -------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
น.ส.พิมพ์พัชชา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.................................
(นายพัฒนพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ