คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม พค.32
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2204-2006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
2204-2007การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 2-2-34
2204-2009การสร้างเว็บไซต์ 2-2-34
2204-2004คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-23
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24
2200-1008กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  12-19-20 31

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042007 ------------------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
//------------- 20011004 -------------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22001008 ---------//
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
//------------- 22042101 -------------//
น.ส.กณิกนันต์ ไกรวิเศษ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042006 ------------------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042009 ------------------//
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22042004 -------------//
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
นายมีโชติ
//------------- 21012105 -------------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ