คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม พค.32
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา พณิชยการ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษาน.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
2308-2008คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1-4-35
2000-1406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2-0-22
2204-2104การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2-2-34
2204-8501โครงการ *-*-44
2204-2107การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 2-2-34
2101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  9-15-19 28
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21012105 ------------------//
นายนพพร สมคิด
น.ส.ลภัสรดา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 23082008 -------------//
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
นายชินาธิป
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042107 ------------------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.ลภัสรดา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22042104 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
//--------- 20001303 ---------//
นายชินาธิป พิมศร
โฮมรูม
//--------- 23082008 ---------//
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 22042104 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
//------------------ 22048501 ------------------//
นางกาญจนา ถามุลเลศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


             ลงชื่อ.....................................
                   (นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
                    หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ