คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม คธผ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษาน.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2400-1004ศิลปะและการออกแบบ 1-3-24
2400-1002อาหารครอบครัว 1-4-35
2401-1001พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด 1-6-37
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  11-21-19 32
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24001004 ------------------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
//------------- 20011003 -------------//
น.ส.ชลญา อุทัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24011001 ------------------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
//------------- 24011001 -------------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 24001002 ----------------------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เยาวภา
//------------- 22001002 -------------//
น.ส.เพชรรัตน์ รัตนปิติกรณ์
โฮมรูม
//--------- 20011001 ---------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 20011004 -------------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
//--------- 20001202 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ....................................
      (นางสาวเฉลิมพร  นาคพันธ์)
     หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ