คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม คธผ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษาน.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2400-1001ผ้าและการแต่งกาย 1-4-35
2400-1002อาหารครอบครัว 1-4-35
2400-1003ศิลปประดิษฐ์ 1-4-35
2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  14-20-23 34

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24001001 ------------------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
น.ส.พัชรินทร์
//--------- 20001301 ---------//
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24001003 ------------------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
น.ส.พัชรินทร์
//--------- 20009206 ---------//
น.ส.Yang Zhi
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 24001002 ----------------------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.ยุพาภรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001501 ---------//
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
โฮมรูม
นางวิไลลักษณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001101 ---------//
นายวุฒินันท์ บุสภาค
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
นายอัตตะพงษ์
//--------- 22001002 ---------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ