คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม คธผ.21
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ที่ปรึกษาน.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2401-2005เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น 1-6-37
2401-2001ความรู้เรื่องสิ่งทอ 1-2-23
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2401-2002เครื่องประกอบการแต่งกาย 1-2-23
2401-2004การออกแบบเสื้อเบื้องต้น 1-2-23
2401-2009ศิลปะการแต่งกาย 1-2-23
2401-2101การวาดภาพแฟชั่น 1 1-2-23
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2401-2109คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น 1-2-23
2401-2103ประวัติเครื่องแต่งกาย 2-0-22
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  11-22-20 33

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24012005 ------------------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
//------------- 24012005 -------------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 24012001 -------------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
นางประจักษ์ศรี
//--------- 24012002 ---------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 24012004 -------------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
น.ส.พิมพ์พัชชา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 24012103 ---------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
//--------- 20001203 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
โฮมรูม
//------------- 24012109 -------------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 24012009 -------------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
นายอดิศักดิ์
//------------- 24012101 -------------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางสาวเฉลิมพร นาคพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ