คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม คธอ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ที่ปรึกษานายปริญญา สว่างโคตร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2404-2001การประกอบอาหาร 1-4-35
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2400-1001ผ้าและการแต่งกาย 1-4-35
2404-2006ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 1-4-35
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
 รวม  15-20-24 35

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 24042001 ----------------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
นายมนวรรธณ์ น.ส.Yang
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 24042006 ----------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
//--------- 20001501 ---------//
น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001301 ---------//
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
//--------- 20001101 ---------//
นายวุฒินันท์ บุสภาค
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.Yang น.ส.พิมพ์พัชชา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
//--------- 20001601 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
โฮมรูม
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 24001001 ----------------------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
//--------- 20011001 ---------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางวิไล โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ