คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม คธอ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ที่ปรึกษาน.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2400-1002อาหารครอบครัว 1-4-35
2400-1003ศิลปประดิษฐ์ 1-4-35
2404-2004การถนอนอาหารเบื้องต้น 1-4-35
2404-2129การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1-4-35
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  11-22-21 33
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 24042129 ----------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
//------------- 24042004 -------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
//------------- 20011004 -------------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
//--------- 20011003 ---------//
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 24001002 ----------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011001 ---------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
น.ส.เยาวภา นายมนวรรธณ์
โฮมรูม
//--------- 24042004 ---------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 24001003 ----------------------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
       (นางวิไล โทนะพันธ์)
        หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ