คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม คธอ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ที่ปรึกษานายปริญญา สว่างโคตร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2400-1002อาหารครอบครัว 1-4-35
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
2400-1003ศิลปประดิษฐ์ 1-4-35
2404-2002อาหารไทยเบื้องต้น 1-4-35
2404-2003ขนมไทยเบื้องต้น 1-4-35
 รวม  13-22-23 35

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางวิไล
//------------------ 24001002 ------------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
//------------- 24042002 -------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ศศิกานต์
//------------------ 24001003 ------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางวิไล
//------------------ 24042003 ------------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
//--------- 24042002 ---------//
นางวิไล โทนะพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ