คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม คธอ.21
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2404-1001โภชนาการ 2-2-34
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2404-2008อาหารนานาชาติ 1-3-24
2404-2103อาหารท้องถิ่น 1-3-24
2404-2106ขนมไทยเพื่อการค้า 0-6-26
2404-2118อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 1-3-24
2404-2111เครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพร 1-2-23
2404-2125อาหารมังสวิรัติ 1-3-24
2000-2004กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4 0-2-02
 รวม  8-28-18 36
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------------------------- 24042106 ---------------------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
//------------------ 24042008 ------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24042103 ------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางวิไล
//------------- 24042125 -------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 24041001 ------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011003 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
โฮมรูม
//------------------ 24042118 ------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุรีย์พร
//--------- 20001204 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
นางวิไล
//--------- 24042111 ---------//
นางวิไล โทนะพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
       (นางวิไล โทนะพันธ์)
        หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ