คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม คธอ.21
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2400-1002อาหารครอบครัว 1-4-35
2404-2004การถนอนอาหารเบื้องต้น 1-4-35
2404-2007เบเกอรรี่เบื้องต้น 1-4-35
2404-2009การสุขาภิบาลอาหาร 2-0-22
2404-2102อาหารว่าง 0-4-24
2000-1610การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1-2-23
2404-2120อาหารบำบัดโรค 1-3-24
2000-2003กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 0-2-02
 รวม  7-27-19 34
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 24042009 ---------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
//--------- 20001602 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24042120 ------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
//---------------------- 24042004 ----------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24042102 ------------------//
น.ส.ธิรณี แสวงนาม
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20001203 ---------//
น.ส.ภัทรธิตา เทพแสง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001610 ---------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
โฮมรูม
//---------------------- 24042007 ----------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 24001002 ----------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
น.ส.ศศิกานต์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...........................
(นางสาวธิรณี  แสวงนาม)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ