คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม คธอ.21
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ที่ปรึกษาน.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2404-2002อาหารไทยเบื้องต้น 1-4-35
2404-1001โภชนาการ 2-2-34
2404-2003ขนมไทยเบื้องต้น 1-4-35
2400-1004ศิลปะและการออกแบบ 1-3-24
2404-2128การบรรจุภัณฑ์อาหาร 1-2-23
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2404-2124อาหารโรงพยาบาล 1-3-24
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  9-22-18 31

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 24042003 ----------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
น.ส.พิมพ์พัชชา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24041001 ------------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
//------------------ 24042124 ------------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 24001004 ------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 20001203 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 24042002 ----------------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 24042128 -------------//
นางวิไล โทนะพันธ์
นายอดิศักดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางวิไล โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ