คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม กทท.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2700-1001อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1-2-23
2700-1007ธุรกิจโรงแรม 2-0-22
2701-2001ความปลอดภัยในงานโรงแรม 2-0-22
2701-2010ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1-2-23
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12
2702-2001ธุรกิจท่องเที่ยว 1-2-23
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  19-12-24 31

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
//--------- 20011001 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 20009206 ---------//
น.ส.Yang Zhi
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001101 ---------//
นายวุฒินันท์ บุสภาค
//--------- 27012001 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
น.ส.งามศิริ
//--------- 27001001 ---------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012010 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
//--------- 20001301 ---------//
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001501 ---------//
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
โฮมรูม
นายพิสิทธิ์ นางวิไลลักษณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.งามศิริ
//--------- 27022001 ---------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
นายอัตตะพงษ์
//--------- 27001007 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ