คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม กทท.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2700-1001อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1-2-23
2700-1004พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2-0-22
2700-1007ธุรกิจโรงแรม 2-0-22
2701-2001ความปลอดภัยในงานโรงแรม 2-0-22
2701-2010ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1-2-23
2701-2122การจัดตกแต่งสถานที่ 2-2-34
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  17-12-22 29
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27001004 ---------//
นางพัชรนันท์ ทองแดง
//--------- 20001303 ---------//
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
//------------- 27001001 -------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012010 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
//--------- 27001007 ---------//
นางพัชรนันท์ ทองแดง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012001 ---------//
นางพัชรนันท์ ทองแดง
//--------- 20001601 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เยาวภา นางวิไลลักษณ์
//--------- 20001202 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
โฮมรูม
นางทัศนีย์วรรณ นายพงษ์เพชร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 27012122 ------------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ