คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม กทท.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2-0-12
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2700-1003ศิลปะการให้บริการ 1-2-23
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2700-1005เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1-2-23
2200-1004การขายเบื้องต้น 1 2-0-22
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-23
2701-2002การพัฒนาบุคลิกภาพ 1-2-23
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  20-12-24 32
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011001 ---------//
นางพัชรนันท์ ทองแดง
นายไสว
//--------- 20011002 ---------//
นางพัชรนันท์ ทองแดง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001301 ---------//
นายไสว โทนะพันธ์
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
//------------- 27001003 -------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27012002 -------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 22001004 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.จริยาพร กระสังข์
น.ส.พิมพ์พัชชา
โฮมรูม
//--------- 22001006 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
น.ส.อรณิชา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001101 ---------//
น.ส.ศุทธ์หทัย หารไชย
//--------- 20009206 ---------//
น.ส.Yang Zhi
//------------- 27001005 -------------//
นางพัชรนันท์ ทองแดง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...........................
(นางอรทัย  สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ