คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม กทท.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษานางพัชรนันท์ ทองแดง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2701-2007เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม 1-2-23
2701-2009คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 1-2-23
2701-2102ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม 1-2-23
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2701-2118งานซักรีด 1-2-23
2701-2101สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 1-2-23
2701-2006ภัตคารและการจัดเลี้ยง 2-2-34
2701-2008งานส่วนหน้าโรงแรม 1-2-23
2701-2107เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน 2-0-22
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  10-18-18 28

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27012007 -------------//
นายครู 1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 27012006 ------------------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
//------------- 27012008 -------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27012118 -------------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27012009 -------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012107 ---------//
นายครู 1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ