คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม กทท.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษาน.ส.สุจีรา วิชาชาติ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2700-1004พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2-0-22
2701-2006ภัตตคารและการจัดเลี้ยง 2-2-34
2701-2008งานส่วนหน้าโรงแรม 1-2-23
2701-2009คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 1-2-23
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2701-2107เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน 2-0-22
2701-2118งานซักรีด 1-2-23
2701-2120การจัดดอกไม้ 2-2-34
2701-2109แกะสลักผักและผลไม้ 2-2-34
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  16-18-24 34
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 27012006 ------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
นายสกล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27012118 -------------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
//--------- 27012107 ---------//
นางพัชรนันท์ ทองแดง
//--------- 20011004 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 27012120 ------------------//
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายสกล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 27012109 ------------------//
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
โฮมรูม
//--------- 27001004 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 20001203 ---------//
น.ส.ภัทรธิตา เทพแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27012008 -------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
นายถาวร
//------------- 27012009 -------------//
น.ส.วิภาวี ณ นิมิตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...........................
(นางอรทัย  สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ