คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม กทท.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษาน.ส.สุจีรา วิชาชาติ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2700-1007ธุรกิจโรงแรม 2-0-22
2701-2001ความปลอดภัยในงานโรงแรม 2-0-22
2701-2004งานแม่บ้านโรงแรม 2-2-34
2701-2007เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม 1-2-23
2701-2010ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1-2-23
2701-2105ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1-2-23
2701-2102ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม 1-2-23
2701-2103ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม 1-2-23
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  12-14-18 26
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27012105 -------------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012102 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
//--------- 27012010 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
//--------- 27012001 ---------//
นางพัชรนันท์ ทองแดง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27012007 -------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
น.ส.นภัสนันท์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.พิมพ์พัชชา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27001007 ---------//
นางพัชรนันท์ ทองแดง
นายพิสิทธิ์
โฮมรูม
น.ส.บุญมี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 27012004 ------------------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
//--------- 27012103 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ