คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม กทท.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2701-2003งานครัวโรงแรม 2-2-34
2701-2004งานแม่บ้านโรงแรม 2-2-34
2701-2005งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2-2-34
2701-2103ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม 1-2-23
2701-2120การจัดดอกไม้ 2-2-34
2701-2104ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม 1-2-23
2701-2109แกะสลักผักและผลไม้ 2-2-34
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
2701-2105ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1-2-23
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
 รวม  16-20-25 36

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012003 ---------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
//--------- 27012003 ---------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
//--------- 20001203 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012109 ---------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
//--------- 27012109 ---------//
น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
//------------- 27012103 -------------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012120 ---------//
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
//--------- 27012120 ---------//
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012004 ---------//
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
//--------- 27012004 ---------//
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
โฮมรูม
นายอดิศักดิ์
//------------- 27012105 -------------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012005 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 27012005 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 20001501 ---------//
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
//------------- 27012104 -------------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ