คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม กทท.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางาน การโรงแรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2700-1002ศิลปวัฒนธรรมไทย 1-2-23
2700-1006การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2-0-22
2701-8501โครงการ *-*-44
2701-2102ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม 1-2-23
2701-2103ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม 1-2-23
2701-2101สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 1-2-23
2701-2106การพัสดุโรงแรม 2-0-22
2701-2104ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม 1-2-23
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  9-14-19 27
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 27018501 ------------------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
//------------- 27001002 -------------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27012104 -------------//
นายภควัตร สิงห์คำ
//--------- 27012106 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27012103 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 27012101 -------------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 27012102 -------------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
น.ส.ศิริบูรณ์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 27001006 ---------//
นางพัชรนันท์ ทองแดง
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ