คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ทส.12
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2901-1006เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1-2-23
2901-2001โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23
2901-2003โปรแกรมนำเสนองาน 1-2-23
2901-2123อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2901-2110การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  16-18-23 34
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011001 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
//--------- 29012003 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
//------------- 29012110 -------------//
นายมรุต นามบุญ
นายมรุต
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเริงศักดิ์
//------------- 29012123 -------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001501 ---------//
นายสุวิทย์ เรืองทุม
//--------- 20001101 ---------//
นางนาตยา พิมสอน
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.ศันสนีย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
//--------- 20001301 ---------//
นายไสว โทนะพันธ์
โฮมรูม
นายกัณหา
//--------- 29011006 ---------//
นายกัณหา อุทธิเสน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29012001 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
น.ส.ศันสนีย์ นายไสว
//--------- 20001601 ---------//
นายถาวร นาคกระโทก
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน................................
(นายกัณหา  อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ