คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ทส.12
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2901-1006เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1-2-23
2901-2001โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23
2901-2003โปรแกรมนำเสนองาน 1-2-23
2901-2123อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2901-2110การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  17-16-23 33

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29012110 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.ลภัสรดา กระสังข์
//--------- 29012003 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
นางนพวรรณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29012110 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
//--------- 29012001 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
น.ส.ศันสนีย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29011006 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
//--------- 20001501 ---------//
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
กิจกรรม
กิจกรรม
นางนพวรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001101 ---------//
นายวุฒินันท์ บุสภาค
//--------- 20001301 ---------//
น.ส.อรอุมา สิงห์สิทธิ์
โฮมรูม
//--------- 20011001 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29012123 ------------------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
น.ส.อรอุมา นายพรชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายกัณหา อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ