คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ทส.11
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2901-1001ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 1-2-23
2901-1002การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ 1-2-23
2901-2002โปรแกรมตารางคำนวณ 1-2-23
2901-2004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
2901-2005การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23
2901-2124เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
 รวม  14-21-23 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29012005 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
นายชวินทร์ น.ส.ศันสนีย์
//--------- 29012004 ---------//
นายชวินทร์ พลหาญ
//--------- 29011002 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพรชัย น.ส.อรณิชา
//--------- 20012001 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
//--------- 29011001 ---------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 29012124 -------------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
นายพรชัย
กิจกรรม
กิจกรรม
นายทวีทรัพย์ นายเปรมปรีดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29012002 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
นายพรชัย
โฮมรูม
นางนพวรรณ นางนพวรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พิมพ์พัชชา
//--------- 20001202 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
//------------- 20001302 -------------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
น.ส.ศันสนีย์ น.ส.อรณิชา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.....................................
(นายกัณหา อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ