คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ทส.22
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2901-1004การสร้างเว็บเบื้องต้น 1-2-23
2901-1007เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
2901-2008โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 1-2-23
2901-2010ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
2901-2011การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 1-2-23
2901-2119ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-24
2901-2138ระบบภาพและเสียง 1-3-24
2901-9006การผลิตสื่อดิจิตอล 1-2-23
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  13-22-22 35

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29012119 ------------------//
นางนพวรรณ สาธุการ
นายวุฒินันท์
//--------- 29012008 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอดิศักดิ์
//--------- 20001203 ---------//
นายพิสิทธิ์ พานิชย์
น.ส.ศันสนีย์
//--------- 20001402 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
นายถาวร น.ส.ศันสนีย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 29012138 ------------------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 29011007 -------------//
นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 29012010 -------------//
นายประวิทย์ ราชภักดี
น.ส.ศันสนีย์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29012011 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
//--------- 29019006 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
//------------- 29011004 -------------//
นางนพวรรณ สาธุการ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายกัณหา อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ