คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ทส.31
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายลภณ บุญปก
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2901-2006การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล 1-2-23
2901-2007การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 1-2-23
2901-2118ปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0-9-39
2901-2116การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2901-2126ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 1-3-24
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2901-1005คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 1-2-23
2901-2009ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น 1-2-23
 รวม  7-26-17 33
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 29012126 -------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
นายสุนัน
//--------- 29012007 ---------//
นายลภณ บุญปก
//--------- 29011005 ---------//
น.ส.ศันสนีย์ พันเจริญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 20011003 -------------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
//------------------ 29012118 ------------------//
นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29012118 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
นางนพวรรณ น.ส.ศันสนีย์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 29012116 ---------//
นายชวินทร์ พลหาญ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29012118 ---------//
นางนพวรรณ สาธุการ
นายลภณ นายกัณหา
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 29012009 ---------//
นายสุนัน บุญมานันท์
//--------- 29012006 ---------//
นายกัณหา อุทธิเสน
นายชวินทร์ นายเริงศักดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน................................
(นายกัณหา  อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ