คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สพพ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1 1-6-37
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2007นิวเมติกและไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2201เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ 1-4-35
3102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ 1-6-37
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  19-28-30 47
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001302 -------------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
น.ส.ณชิตา
//--------- 31022007 ---------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
//--------- 31022007 ---------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000101 -------------//
นายศุภกฤต บุญเรือง
นายอัษภ์ทวัท
//--------------------------- 31022001 ---------------------------//
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31022006 ---------//
นายธนกร สุขส่ง
//--------- 31022006 ---------//
นายธนกร สุขส่ง
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31022002 ---------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
//--------- 31022002 ---------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
//--------- 30012001 ---------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
โฮมรูม
นายสุพงศ์สิทธิ์
//------------------ 31022201 ------------------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001101 ---------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
น.ส.อัจฉราวดี ว่าที่ ร.ต.เอกพล
//--------------------------- 31022203 ---------------------------//
ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน..........................
(นายนพดล  สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ