คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สพพ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายธนกร สุขส่ง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1 1-6-37
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2007นิวเมติกและไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2201เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ 1-4-35
3102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ 1-6-37
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  19-28-30 47

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000101 -------------//
นายธนกร สุขส่ง
//------------------------------- 31022001 -------------------------------//
นายชาญณรงค์ ไชยนรา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
นายชริน อินทรสุขศรี
//------------------ 31022002 ------------------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
//--------- 30001302 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31022007 ---------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
//--------- 31022006 ---------//
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31022006 ---------//
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
//--------- 31022007 ---------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001302 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
//--------- 30001101 ---------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
โฮมรูม
//---------------------- 31022201 ----------------------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31022203 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
//------------- 31022203 -------------//
ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
น.ส.ณชิตา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ