คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สพพ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายธนกร สุขส่ง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3102-2205เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง 1-6-37
3102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ 2-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
 รวม  22-15-27 37
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30011001 -------------//
นายศุภกฤต บุญเรือง
//--------- 30001206 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
//------------- 30001406 -------------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000105 -------------//
นายยุทธนา ม่วงเขียว
นายสัจจา
//------------------ 31022005 ------------------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001505 ---------//
นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล
//--------- 30001604 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
กิจกรรม
กิจกรรม
นายวงศ์สถิตย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.เอกพล
//------------- 31022205 -------------//
ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
โฮมรูม
//------------- 31022205 -------------//
ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31029002 ---------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
//--------- 31029002 ---------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
นายสุพงศ์สิทธิ์ นางทัศนีย์วรรณ นายวงศ์สถิตย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน..........................
(นายนพดล  สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ