คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สพพ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายธนกร สุขส่ง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
3102-2003โปรแกรม ซีเอ็นซี 1-4-35
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซี 1-6-37
3102-8501โครงการ *-*-44
3102-9001เทคนิคการประมาณราคา 2-0-22
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-6-37
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3102-2206เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ 1-6-37
 รวม  12-26-25 42
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000116 -------------//
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
นายธนกร
//--------- 30001608 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
//------------------ 31028501 ------------------//
นายธนกร สุขส่ง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//------------------------------- 31022206 -------------------------------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31022003 ------------------//
นายธนกร สุขส่ง
กิจกรรม
กิจกรรม
ดร.สุภาพ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31029001 ---------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
//--------- 31029003 ---------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
โฮมรูม
//---------------------- 31029003 ----------------------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31022004 ------------------//
นายธนกร สุขส่ง
//------------- 31022004 -------------//
นายธนกร สุขส่ง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายนพดล  สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ