คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สพพ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายยุทธนา ม่วงเขียว
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3102-2205เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง 1-6-37
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-6-37
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  21-18-27 39

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30011001 -------------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
//------------------------------- 31029003 -------------------------------//
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000105 -------------//
นายยุทธนา ม่วงเขียว
//------------------------------- 31022205 -------------------------------//
ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวงศ์สถิตย์ น.ส.นิดติยากร
//--------- 30001206 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001604 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวงศ์สถิตย์ น.ส.สุจีรา
//--------- 31022005 ---------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
โฮมรูม
//------------- 31022005 -------------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001505 ---------//
นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ