คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอห.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3100-0117การควบคุมคุณภาพ 3-0-33
3103-2001วัสดุในการเชื่อม 3-0-33
3103-2002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม 3-0-33
3103-2003มาตรฐานงานเชื่อม 1 3-0-33
3103-2004เทคโนโลยีการเชื่อม 1 2-3-35
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  25-7-27 32
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001206 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
//--------- 30001302 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
//------------- 31000117 -------------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31032003 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
//------------- 30011001 -------------//
นายวิเชียร บุญลี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001302 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31032001 -------------//
นายภิญโญ มัชฌิกะ
นางสุมนต์พร
โฮมรูม
//------------- 31032002 -------------//
นายวิเชียร บุญลี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31032004 ------------------//
นายวิเชียร บุญลี
นายวิเชียร
//------------- 31000101 -------------//
นายภิญโญ มัชฌิกะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน....................................
(นายทรงสิทธิ์  บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโลหะการ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ