คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอห.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายประยูร เดือนเพ็ง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3103-2005วัสดุและโลหะวิทยา 3-0-33
3103-2006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3103-2301การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 3-0-33
3103-2302งานประกอบโครงสร้างโลหะ 2-3-35
3103-2105การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย 2-3-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
 รวม  20-14-25 34

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31032301 ---------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
//--------- 31032302 ---------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
นายรณกฤต
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรณกฤต
//------------- 30001402 -------------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
//--------- 30012001 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
นายวงศ์สถิตย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31032105 ---------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
//--------- 30001209 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31032302 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
นายภควัตร
โฮมรูม
//------------- 31032105 -------------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31032005 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
//------------------ 31032006 ------------------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ