คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอค.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน เครื่องกลไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายวุฒิพงษ์ สมใจ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-2101อิเล็กทรอนิกส์กำลัง1 2-3-35
3104-2102เครื่องกลไฟฟ้า2 2-3-35
3104-8501โครงการ *-*-44
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3104-9006คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  21-15-30 40

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31042007 ---------//
นายภาสกร ดงทอง
//--------- 30012001 ---------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
//---------------------- 31042102 ----------------------//
นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
//--------- 31042007 ---------//
นายภาสกร ดงทอง
นายภาสกร
//------------------ 31048501 ------------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31042005 -------------//
นายบัญชา ปัญญามงคล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31042101 ------------------//
นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
โฮมรูม
นายเสริมศักดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31049006 -------------//
นายบัญชา ปัญญามงคล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ