คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอค.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม
ที่ปรึกษานายณัฐวัฒน์ บุระพา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-8501โครงการ *-*-44
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3104-9006คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 3-0-33
3104-2101อิเล็กทรอนิกส์กำลัง1 2-3-35
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3104-2102เครื่องกลไฟฟ้า2 2-3-35
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
 รวม  21-15-30 40
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
//--------- 30012001 ---------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
//------------- 31042005 -------------//
นายบัญชา ปัญญามงคล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31042007 ---------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
//--------- 31042007 ---------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
นายจำเริญ
//------------- 31042101 -------------//
นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001505 ---------//
นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล
//--------- 31048501 ---------//
นายสุภาษิต ดวนใหญ่
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31048501 ---------//
นายสุภาษิต ดวนใหญ่
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31049006 -------------//
นายบัญชา ปัญญามงคล
นายวงศ์สถิตย์
โฮมรูม
//--------- 31042101 ---------//
นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
//--------- 30001205 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวงศ์สถิตย์
//------------- 30001102 -------------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
//---------------------- 31042102 ----------------------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ