คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอต.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า
ที่ปรึกษาว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
3104-1001วงจรไฟฟ้า 2-3-35
3104-1002เครื่องวัดไฟฟ้า 2-3-35
3104-2001การติดตั้งไฟฟัา1 2-3-35
3104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
3104-2003เครื่องกลไฟฟ้า1 2-3-35
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  23-20-29 43

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31041004 ----------------------//
นายวุฒิพงษ์ สมใจ
//---------------------- 31041002 ----------------------//
นายณัฐวัฒน์ บุระพา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31042002 ----------------------//
นายยุทธสาร สารการ
//------------- 30001406 -------------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
น.ส.สุจีรา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31042001 ----------------------//
นายยุทธสาร สารการ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001604 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31041001 ----------------------//
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
โฮมรูม
//---------------------- 31042003 ----------------------//
นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001209 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
//------------- 30001501 -------------//
นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ