คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอต.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายยุทธสาร สารการ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 2-0-22
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1609ลีลาศเพื่อสมาคม 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-2104วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3100-0104นิวเมติกและไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3104-9009โรงต้นกำลังไฟฟ้า 3-0-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  20-20-27 40

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31041003 ----------------------//
นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
//------------------ 31000104 ------------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31042104 ----------------------//
นายอักษรทัย งามแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
//--------- 30001609 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31049009 -------------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31042004 ----------------------//
นายวุฒิพงษ์ สมใจ
โฮมรูม
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
//--------- 30001203 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31042006 ----------------------//
นายอักษรทัย งามแสง
//------------- 30011001 -------------//
นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ