คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอต.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า
ที่ปรึกษาว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 2-0-22
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3104-9009โรงต้นกำลังไฟฟ้า 3-0-33
3104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-2104วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3100-0104นิวเมติกและไฮโดรลิกส์ 2-2-34
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  20-20-27 40
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31041003 ----------------------//
นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
//------------------ 31000104 ------------------//
นายพิศาล ไชยบุรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31042104 ----------------------//
นายอักษรทัย งามแสง
//--------- 30001609 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001203 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31049009 -------------//
นายณัฐวัฒน์ บุระพา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31042004 ----------------------//
นายวุฒิพงษ์ สมใจ
โฮมรูม
//------------- 30001001 -------------//
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31042006 ----------------------//
นายอักษรทัย งามแสง
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน..................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ