คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สออ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3105-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3105-2001พัลซ์เทคนิค 1-2-23
3105-2002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35
3105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 1-2-23
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  21-17-27 38
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051003 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
//--------- 31051003 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
นางมัลลิกา นายวิสณุกร
//--------- 31052001 ---------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธีระชาติ
//--------- 31052004 ---------//
นายวิสณุกร ดาวไสย์
น.ส.บุญมี
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ภัทรภร ทองใบ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051002 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
//--------- 31051002 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
กิจกรรม
กิจกรรม
นายสุวิจักขณ์ น.ส.สาพิตา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001206 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
//--------- 30001604 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
โฮมรูม
//------------- 30011001 -------------//
น.ส.ธัญณิชา สมนา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ภัทรภร ทองใบ
//--------- 31052002 ---------//
นายสมคิด พิมสอน
//------------- 31052002 -------------//
นายสมคิด พิมสอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.....................................
(นายชัยรัตน์  ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ