คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สออ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3105-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3105-2001พัลส์เทคนิค 1-2-23
3105-2002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35
3105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 1-2-23
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  22-17-28 39

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051003 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
//--------- 31051003 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
นางมัลลิกา นายวิสณุกร
//--------- 31052001 ---------//
นายชัยรัตน์ ทองใบ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวีระวัฒน์
//--------- 31052004 ---------//
นายวิสณุกร ดาวไสย์
น.ส.ชลญา น.ส.บุญมี
//------------- 30011001 -------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051002 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
//--------- 31051002 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
กิจกรรม
กิจกรรม
นายสุวิจักขณ์
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001301 -------------//
น.ส.ชลญา อุทัย
นายวงศ์สถิตย์
โฮมรูม
//--------- 30001604 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
น.ส.สาพิตา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001206 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
//--------- 31052002 ---------//
นายสมคิด พิมสอน
//------------- 31052002 -------------//
นายสมคิด พิมสอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ